Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 37

Version 36 (Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 02:29 PM) → Version 37/63 (Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 02:30 PM)

h1. Biblioteczka polonisty

{{toc}}

----

h2. Opracowane w 2014

1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
9. Pierre Corneille "Cyd",
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”,

wybór listów Zygmunta Krasińskiego

h2. W opracowaniu

http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323

h2. *Biblia*

Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)

h2. *Antyk*

- Biblioteczka antyczna:


http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna

h2. *Staropolska*

h3. *Średniowiecze*

> Kazania świętokrzyskie,
> Kazania gnieźnieńskie,

> Anonim tzw. Gall, Kronika polska
> Św. Augustyn, Wyznania

> przekłady Biblii: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Hioba, Księga Psalmów, Pieśń nad pieśniami, Treny Jeremiasza (Lamentacje), Księga Daniela (zwłaszcza Dn 5-6 i 12-13), Ewangelie do wyboru, Dzieje Apostolskie (zwłaszcza 1-10 i 27-28); listy św. Pawła, zwłaszcza List do Rzymian, Objawienie św. Jana (Apokalipsa): Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.

> Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha Żywot Pierwszy, Żywot św. Stanisława
> Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska
> Jan z Szamotuł: Kazania o Maryi Pannie Czystej,
> Psałterz floriański, Psałterz puławski
> Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego
> Pieśń Sandomierzanina,
> Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią
> Satyra na chytrych kmieciów
> Skarga umierającego
> Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego
> Wiersz Słoty o chlebowym stole

> Polska poezja świecka XV wieku
> Rozmyślanie przemyskie / Rozmyślania dominikańskie)
> Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej
> Raj duszny
> Ach królu wielki nasz (Legenda o św. Aleksym)
> Średniowieczne pieśni religijne: -Bogurodzica-; Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego; O wszego świata wszytek lud; Posłuchajcie, bracia miła
> Władysław z Gielniowa, Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, Augustus kiedy krolował, Anna niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesielą

h3. *Renesans*

> Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543:
> F. Kallimach,
> M. Hussowski,
> Paweł z Krosna,
> J. Dantyszek,
> A. Krzycki,
> K. Janicjusz, szczególnie Księga żalów
> Jan z Wiślicy (Z wojny pruskiej)
> Konrad Celtis
> Jan Kochanowski: elegie łacińskie, Muza, Psałterz Dawidów,- Fraszki, Pieśni, Odprawa posłów greckich, Treny-
> Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
> S. Orzechowski,
> M. Bielski,
> J. Kochanowski
> M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; -Krótka rozprawa-; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
> -A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej-
> Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Troas
> P. Skarga, Kazania sejmowe
> Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga (Opisanie krótkie żywota Ezopowego), bajki
> Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
> Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
> Wybór mów staropolskich
> Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
> Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów
> Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków
> Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
> Sebastian Fabian Klonowic, Flis,
> Literatura sowizdrzalska: Wyprawa plebańska

h3. *Barok*

M. Sep Szarzynski
M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
J. A. Morsztyn, Wybór poezji
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
W. Potocki, Wiersze wybrane, Ogrodu…, Moraliów, Transakcja wojny chocimskiej
K. Opalinski, Satyry
J. Ch. Pasek, Pamietniki
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
S. H. Lubomirski, Ermida
S. Twardowski, K. Twardowski,
S. Grabowiecki,
D. Naborowski,
S. H. Lubomirski,
Ł. Baranowicz,
Z. Morsztyn,
Ł. Opalinski,
W. Kochowski,
K. Miaskowski,
T. Prokopowicz,
J. Gawinski
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III

[[Barok]]

h2. [[Oświecenie]]

h2. [[Romantyzm]]

h2. [[Pozytywizm]]

h2. [[Młoda Polska]]

h2. [[Literatura powszechna]]