Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 44

Version 43 (Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 03:17 PM) → Version 44/63 (Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 03:18 PM)

h1. Biblioteczka polonisty

{{toc}}

----

h2. Opracowane w 2014

1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
9. Pierre Corneille "Cyd",
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”,

wybór listów Zygmunta Krasińskiego

h2. W opracowaniu

http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323

h2. *Biblia*

Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)

h2. *Antyk*

Biblioteczka antyczna:
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna

h2. *Staropolska*

h3. *Średniowiecze*

> Kazania świętokrzyskie,
> Kazania gnieźnieńskie,

> Anonim tzw. Gall, Kronika polska
> Św. Augustyn, Wyznania

> przekłady Biblii: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Hioba, Księga Psalmów, Pieśń nad pieśniami, Treny Jeremiasza (Lamentacje), Księga Daniela (zwłaszcza Dn 5-6 i 12-13), Ewangelie do wyboru, Dzieje Apostolskie (zwłaszcza 1-10 i 27-28); listy św. Pawła, zwłaszcza List do Rzymian, Objawienie św. Jana (Apokalipsa): Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.

> Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha Żywot Pierwszy, Żywot św. Stanisława
> Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska
> Jan z Szamotuł: Kazania o Maryi Pannie Czystej,
> Psałterz floriański, Psałterz puławski
> Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego
> Pieśń Sandomierzanina,
> Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią
> Satyra na chytrych kmieciów
> Skarga umierającego
> Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego
> Wiersz Słoty o chlebowym stole

> Polska poezja świecka XV wieku
> Rozmyślanie przemyskie / Rozmyślania dominikańskie)
> Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej
> Raj duszny
> Ach królu wielki nasz (Legenda o św. Aleksym)
> Średniowieczne pieśni religijne: -Bogurodzica-; Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego; O wszego świata wszytek lud; Posłuchajcie, bracia miła
> Władysław z Gielniowa, Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, Augustus kiedy krolował, Anna niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesielą

h3. *Renesans*

> Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543:
> F. Kallimach,
> M. Hussowski,
> Paweł z Krosna,
> J. Dantyszek,
> A. Krzycki,
> K. Janicjusz, szczególnie Księga żalów
> Jan z Wiślicy (Z wojny pruskiej)
> Konrad Celtis
> Jan Kochanowski: elegie łacińskie, Muza, Psałterz Dawidów,- Fraszki, Pieśni, Odprawa posłów greckich, Treny-
> Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
> S. Orzechowski,
> M. Bielski,
> J. Kochanowski
> M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; -Krótka rozprawa-; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
> -A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej-
> Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Troas
> P. Skarga, Kazania sejmowe
> Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga (Opisanie krótkie żywota Ezopowego), bajki
> Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
> Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
> Wybór mów staropolskich
> Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
> Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów
> Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków
> Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
> Sebastian Fabian Klonowic, Flis,
> Literatura sowizdrzalska: Wyprawa plebańska

h3. *Barok*

> M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, „Liryki” oraz „Droga rzymska” i fragment „Lechiady”
> Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab, Trużenicy, Kozaczyzna,
> S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
> -J. A. Morsztyn,- Wybór poezji z Kanikuły i Lutni
> S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym, Nadobna Paskwalina
> W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
> -W. Potocki, Wiersze wybrane,- Ogrodu…, Moraliów, Transakcja wojny chocimskiej
> K. Opalinski, Satyry
> -J. Ch. Pasek, Pamietniki-
> S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony, Ermida, Orfeusz, Eklezyjastes, Rozmowy Artaksesa
> S. Twardowski, K. Twardowski,
> S. Grabowiecki (Setnik rymów duchownych — VII inc. Mój wiek czasem krótkim…; Setnik wtóry — CXLIV inc. Z Twej śmierci Jezu…)
> -D. Naborowski, Łazarz do Bogacza; Impresa; Krótkość żywota; Malina; O Karmanowskim…-
> S. H. Lubomirski,
> Ł. Baranowicz,
> T. Prokopowicz,
> J. Gawinski
> Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
> Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
> Jan Żabczyc, Symfonie anielskie
> Hieronim Morsztyn, Światowa Rozkosz z Ochmistrzem swoim…
> Zbigniew Morsztyn (O koniu…; Duma niewolnicza; Nos; Pieśń w ucisku; Emblema)
> Łukasz Opaliński (Coś nowego, Poeta nowy)
> Anna Stanisławska (Transakcyja albo Opisanie całego życia jednej sieroty…)
> Krzysztof Niemirycz (Obserwacyja na wiersz wolny i dwie wybrane bajki)
> Elżbieta Drużbacka (Opisanie czterech części roku — część druga. Lato; Opisanie odmiany czasu…; Na pysznego Narcyza…)
> Dominik Rudnicki (Pieśń postna nabożna o Koronie Polskiej; Lament prowincyj polskich…)
> Józef Baka (Młodym uwaga)
> Stanisław Grochowski (Wirydarz abo kwiatki rymów duchownych — 4 wiersze)
> Kaspwr Miaskowski (Rotuły: Terpsychore, Urania i Młodzianki)

h2. Oświecenie

* poezja:

> E. Drużbacka, Wiersze anonimowe z okresu konfederacji barskiej…,
> A. Naruszewicz,
> I. Krasicki,
> J. Szymanowski,
> K. Benisławski,
> J. Wybickiego,
> J. Jasiński, Wiersze anonimowe doby Sejmu Wielkiego…,
> J. P. Woronicz,
> A. Feliński,
> C. Go­debski,
> K. Tymowski,
> K. Koźmian,
> L. Osiński,
> F. Morawski
> J. Szymanowski, Listy o guście, czyli smaku;
> F. Kar­piń­ski, O wymowie w prozie albo wierszu;
> F. K. Dmochow­ski, Sztuka rymotwórcza
> F. Bohomolec, Małżeństwo z kalendarza
> Naruszewicz, Satyry
> Krasicki, Myszeidos pieśni X; Monachomachia i Antymonachomachia; Satyry; Bajki; Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki; Pan Podstoli (wybrane fragmenty); Historia...
> M. D. Krajewski, Podolanka wychowana w stanie natury…, Wojciech Zdarzyński.
> S. Trembecki, Wybór poezji. Sofijówka
> T. K. Węgierski, Wiersze wybrane
> F. Zabłocki, Sarmatyzm; Fircyk w zalotach.
> F. Karpiński, Poezje wybrane; Pieśni nabożne
> F. D. Kniaźnin, Wybór poezji.
> S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
> J. U. Niemcewicz, Powrót posła; Dwaj panowie Sieciechowie; Śpiewy historyczne.
> W. Bogusławski, Cud mniemany...; Henryk VI na łowach.
> J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli; Hymn do Boga.
> J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie
> Godebski, Grenadier-filozof,
> M. Czartoryska‑Wirtemberska, Malwina
> Feliński, Barbara Radziwiłłówna
> K. Brodziński, Wybór poezji; O klasyczności i romantyczności…
> K. Hoffmanowa z Tańskich, Dziennik Franciszki Krasińskiej, F. Skarbek, Pan Antoni,
> K. Benisławska, Pieśni sobie śpiewane.
> F. Zabłocki, Zabobonnik; Król w kraju rozkoszy.
> Krasicki, Rozmowy zmarłych
> J. Jasiński, Wiersze i poematy
> H. Kołłątaj, Wybór pism politycznych
> J. Wybicki, Wiersze i arietki
> K. Koźmian, Wybór poezji; Ziemiaństwo polskie
> T. Zaborowski, Zdobycie Kijowa

* Literatura powszechna

> Pope, Poematy
> P. Beaumarchais, Wesele Figara
> G. E. Lessing, Natan mędrzec, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti.
> Wolter, Kandyd; Syn marnotrawny
> D. Diderot, Kubuś Fatalista
> J. Swift, Podróże do wielu odległych narodów świata,
> H. Fielding, Historia życia Toma Jonesa
> L. Sterne, Podróż sentymentalna, Życie i myśli JW. Tristrama Shandy.
> J. J. Rousseau, Nowa Heloiza
> J. Macpherson, Pieśni Osjana
> Montesquieu, Listy perskie.
> Wolter, Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa.
> J. J. Rousseau, Wyznania
> P. Ch. de Laclos, Niebezpieczne związki.

h2. Romantyzm

> +Mickiewicz, Wybór poezyj; Grażyna, Konrad Wallenrod; Dziady. Poema; Pan Tadeusz+; Ksiegi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
>
> +Malczewski, Maria+
>
> Z. Krasinski, Poezje; +Nie-Boska komedia+; Irydion; Przedswit; +Listy. Wybór+
>
> J. Słowacki, +Liryki; Godzina mysli; Kordian; Balladyna; Beniowski; Lilla Weneda+, Fantazy; Ksiadz Marek, +Sen srebrny Salomei+; Genezis z ducha; Król Duch. Rapsod I
>
> A. Fredro, Pan Geldhab, Mąż i żona; +Sluby panienskie+; Pan Jowialski; +Zemsta+; Doywocie; Trzy po trzy
>
> C. K. Norwid, Vade-mecum; Wiersze; +Promethidion+; Quidam; nowele: Bransoletka, cywilizacja, Czarne kwiaty, Białe kwiaty, Ad leones; +Pierscien Wielkiej-Damy+
>
> M. Romanowski, Dziewcze z Sacza lub wybór liryków
>
> +H. Rzewuski, Pamiatki Soplicy+; Listopad
>
> N. Żmichowska, +Poganka+
>
> J. I. Kraszewski, Ulana; Brühl lub +Stara basn+; Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy
>
> J. Korzeniowski, Kollokacja, Spekulant

* Teksty z literatury powszechnej

> Niemiecka ballada romantyczna: Bürger, J.W. Goethe, F. Schiller, J. von Eichendorff
> Poeci jezyka angielskiego: Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats
> J.W. Goethe, +Faust, cz. I+; +Cierpienia młodego Wertera+
> F. Schiller, +Zbójcy+
> +G. Byron, Giaur+, Korsarz; Don Juan; Manfred, Kain
> W. Scott, Wawerley
> V. Hugo, Hernani, Nedznicy
> de Musset, Nie igra sie z miłoscia
> +Stendhal, Czerwone i czarne, Pustelnia parmenska+
> +H. de Balzac, Ojciec Goriot, Eugenia Grandet; Jaszczur+
> Puszkin, Eugeniusz Oniegin
> Manifesty romantyzmu 1790-1830: Wordsworth, Shelley, A.W. i F. Schleglowie,
> Novalis, Hugo

h2. Pozytywizm i Młoda Polska

> A. Swietochowski, Obrazki powiesciowe (Chawa Rubin, Damian Capenko, Karl Krug), w: Nowele i opowiadania
> E. Orzeszkowa, Marta; +Nad Niemnem+, Cham; opowiadania (Ogniwa; +Gloria victis+); Meir Ezofowicz; Dziurdziowie; Zygmunt Ławicz i jego koledzy;
> B. Prus, +Placówka+, +Lalka+; +Faraon+; nowele (+Powracajaca fala; Kamizelka; Z legend dawnego Egiptu+);
> H. Sienkiewicz, +Ogniem i mieczem; Potop; Pan Wołodyjowski; Quo vadis+; Bez dogmatu,; nowele (Z pamietnika poznanskiego nauczyciela; +Latarnik+; Sachem), Rodzina Połanieckich;
> +A. Asnyk, Poezje wybrane,+
> M. Konopnicka, Poezje; nowele (+Miłosierdzie gminy; Mendel Gdanski; Dym+);
> M. Bałucki, Dom otwarty, Grube ryby
> A. Dygasinski, Zajac; Gody życia
> I. Dabrowski, Smierc
> J. Lam, Wielki swiat Capowic; Koroniarz w Galicji;
> J. Blizinski, Rozbitki; Pan Damazy;
> F. Falenski, Wybór utworów

* Teksty z literatury powszechnej

> H. Balzac, +Ojciec Goriot+, Stracone złudzenia;
> G. Flaubert, Pani Bovary, Szkoła uczuc;
> L. Tołstoj, Anna Karenina, Wojna i pokój;
> -F. Dostojewski, Biesy lub Bracia Karamazow lub Zbrodnia i kara-
> H. Ibsen, Dom lalki (Nora) lub Dzika kaczka
> E. Zola, +Germinal+, Bestia ludzka;
> G. de Maupassant, opowiadania (Baryłeczka, Horla)

h2. [[Młoda Polska]]

> Żeromski, +Ludzie bezdomni+, Popioły, +Wierna rzeka+;
> S. Wyspianski, Dramaty o powstaniu listopadowym, (stad: +Warszawianka+, +Noc listopadowa+); +Wesele+, +Wyzwolenie+,
> W. S. Reymont, +Ziemia obiecana+, +Chłopi+,
> W. Berent, Próchno,
> K. Irzykowski, Pałuba
> +J. Kasprowicz, Wybór poezji+
> -K. Tetmajer, Wybór poezji-
> T. Micinski, Wybór poezji
> S. Przybyszewski, Synagoga szatana i inne eseje, (stad: Z psychologii jednostki twórczej, czesc I: Chopin i Nietzsche, czesc II: Ola Hansson); Poematy proza (stad: +Requiem aeternam+; +Androgyne+);
> -L. Staff, Wybór poezji,-
> +G. Zapolska, Moralnosc pani Dulskiej+,
> J.A. Kisielewski, W sieci,
> T. Rittner, Głupi Jakub, W małym domku,
> K. H. Rostworowski, Wybór dramatów, (stad: Judasz z Kariothu);
> +T. Żelenski (Boy): Słówka+
> +S. Przybyszewski, Dzieci szatana+,
> J.A. Kisielewski, Karykatury,
> W. Orkan, W Roztokach
> A. Nowaczynski, Wielki Fryderyk,
> A. Strug, Dzieje jednego pocisku; Ludzie podziemni;
> G. Zapolska, Panna Maliczewska; Żabusia

* Teksty z literatury powszechnej

> +Ch. Baudelaire, Kwiaty zła+
> O. Wilde, Eseje, opowiadania, bajki, poematy proza
> G.B. Shaw, Pigmalion;
> W. Whitman, Zdzbła trawy. Poezje wybrane
> Symbolisci i akmeisci rosyjscy;
> F. Sołogub, Mały bies
> K. Hamsun, Głód;
> +J. Conrad, Lord Jim+
> J.K. Huysmans, Na wspak;
> M. Maeterlinck, Slepcy, Wnetrze;
> +F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra;+
> Symbolisci francuscy,
> A. Strindberg, Wybór dramatów,

h2. [[Literatura powszechna]]

Torquato Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, przekł. P. Kochanowski