Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 2

« Previous - Version 2/63 (diff) - Next » - Current version
Marta Niedziałkowska, 09/28/2012 01:14 PM


Biblioteczka polonisty

Traditio Hebraica

Stary Testament (Ksiega Rodzaju; Ksiega Wyjscia; Ksiega Psalmów; Ksiega Hioba;
Ksiega Koheleta; Piesn nad Piesniami; Ksiega Izajasza; Ksiega Jeremiasza)

Traditio Pagana

Homer, Iliada, BN II 17
Homer, Odyseja, BN II 21
Wergiliusz, Eneida, ks. 1-3 i 6
Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Antologia tragedii greckiej (tu: Ajschylos, Oresteja tragiczna – wszystkie trzy czesci, Sofokles, Król Edyp, Eurypides, Medea)
Horacy, Piesni; Epody; List do Pizonów, jedna satyra BN II 25 lub przekład A. Lama
Owidiusz, Metamorfozy (ksiega I)
Platon, Uczta
Plutarch, żywoty sławnych meów (jedna biografia grecka i rzymska)

Traditio Christiana

Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana).
Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1994 (wybór)

Średniowiecze

Kazania swietokrzyskie,
Kazania gnieznienskie,
przekłady Biblii
Anonim tzw. Gall, Kronika polska

Renesans

Antologia poezji polsko-łacinskiej 1470-1543: F. Kallimach, M. Hussowski, Paweł z Krosna, J. Dantyszek, A. Krzycki, K. Janicjusz
J. Kochanowski
Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
Ł. Górnicki, P. Skarga, S. Orzechowski, A. Frycz Modrzewski, M. Kromer, M. Bielski, M. Rej, B. Opec, J. Kochanowski
M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; Krótka rozprawa; Wizerunk własny ywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata; ywot człowieka poczciwego
A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Łukasz Górnicki, Troas
P. Skarga, Kazania sejmowe
Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga
Sebastian F. Klonowic, Flis
Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania
Mikołaj Rej, Żywot Józefa; Kupiec
Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog
pierwszy i wtóry,
Wybór mów staropolskich
Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach
publicznych Królestwa Polskiego
Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów,

Barok

M. Sep Szarzynski
M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie.
Wiersze wybrane, Maciej Kazimierz Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
J. A. Morsztyn, Wybór poezji
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
W. Potocki, Wiersze wybrane, Ogrodu…, Moraliów, Transakcja wojny chocimskiej
K. Opalinski, Satyry
J. Ch. Pasek, Pamietniki
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
S. H. Lubomirski, Ermida
S. Twardowski, K. Twardowski,
S. Grabowiecki,
D. Naborowski,
S. H. Lubomirski,
Ł. Baranowicz,
Z. Morsztyn,
Ł. Opalinski,
W. Kochowski,
K. Miaskowski,
T. Prokopowicz,
J. Gawinski
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III

Literatura powszechna

F. Petrarca, Sonety,
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty
T. Tasso, Gofred przeł. P. Kochanowski
Piesn o Rolandzie;
Dzieje Tristana i Izoldy;
F. Villon, Wielki testament
G. Bocaccio, Dekameron (10 nowel)
Dante Alighieri, Boska komedia
J. Milton, Raj utracony
P. Corneille, Cyd, przeł. J. A. Morsztyn
Molière, Tartufe, Mizantrop, Skapiec,
M. Cervantes, Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy
W. Shakespeare, Burza, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej
J. B. Racine, Fedra
Ludovico Ariosto, Orland szalony
Niccolo Machiavelli, Książe
François Rabelais, Gargantua i Pantagruel
Michel de Montaigne, Próby
Erazm z Rotterdamu, Adagia
Erazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy
Tomasz Morus, Utopia
Ignacy Loyola, Cwiczenia duchowne
William Szekspir, Sonety
Giambattista Marino, Adon
Blaise Pascal, Mysli
René Descartes, Rozprawa o metodzie
François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne
M. de La Fayette, Ksiena de Clèves
Pedro Calderón, życie snem,