Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 58

« Previous - Version 58/63 (diff) - Next » - Current version
Wojciech Kotwica, 01/24/2018 10:03 AM
dodanea uwaga


Biblioteczka polonisty


Opracowane w 2014

1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
9. Pierre Corneille "Cyd",
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”,

wybór listów Zygmunta Krasińskiego

W opracowaniu

http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323

Biblia

Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)

Antyk

Biblioteczka antyczna:
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna

Staropolska

Średniowiecze

Kazania świętokrzyskie,
Kazania gnieźnieńskie,

Anonim tzw. Gall, Kronika polska
Św. Augustyn, Wyznania

przekłady Biblii: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Hioba, Księga Psalmów, Pieśń nad pieśniami, Treny Jeremiasza (Lamentacje), Księga Daniela (zwłaszcza Dn 5-6 i 12-13), Ewangelie do wyboru, Dzieje Apostolskie (zwłaszcza 1-10 i 27-28); listy św. Pawła, zwłaszcza List do Rzymian, Objawienie św. Jana (Apokalipsa): Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.

Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha Żywot Pierwszy, Żywot św. Stanisława
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska
Jan z Szamotuł: Kazania o Maryi Pannie Czystej,
Psałterz floriański, Psałterz puławski
Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego
Pieśń Sandomierzanina,
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią
Satyra na chytrych kmieciów
Skarga umierającego
Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego
Wiersz Słoty o chlebowym stole

Polska poezja świecka XV wieku
Rozmyślanie przemyskie / Rozmyślania dominikańskie)
Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej
Raj duszny
Ach królu wielki nasz (Legenda o św. Aleksym)
Średniowieczne pieśni religijne: Bogurodzica; Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego; O wszego świata wszytek lud; Posłuchajcie, bracia miła
Władysław z Gielniowa, Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, Augustus kiedy krolował, Anna niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesielą

Renesans

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543:
F. Kallimach,
M. Hussowski,
Paweł z Krosna,
J. Dantyszek,
A. Krzycki,
K. Janicjusz, szczególnie Księga żalów
Jan z Wiślicy (Z wojny pruskiej)
Konrad Celtis
Jan Kochanowski: elegie łacińskie, Muza, Psałterz Dawidów,- Fraszki, Pieśni, Odprawa posłów greckich, Treny-
Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
S. Orzechowski,
M. Bielski,
J. Kochanowski
M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; Krótka rozprawa; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Troas
P. Skarga, Kazania sejmowe
Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga (Opisanie krótkie żywota Ezopowego), bajki
Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
Wybór mów staropolskich
Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów
Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków
Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
Sebastian Fabian Klonowic, Flis,
Literatura sowizdrzalska: Wyprawa plebańska

Barok

M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, „Liryki” oraz „Droga rzymska” i fragment „Lechiady”
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab, Trużenicy, Kozaczyzna,
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
J. A. Morsztyn, Wybór poezji z Kanikuły i Lutni
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym, Nadobna Paskwalina
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
W. Potocki, Wiersze wybrane, Ogrodu…, Moraliów, Transakcja wojny chocimskiej
K. Opalinski, Satyry
J. Ch. Pasek, Pamietniki
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony, Ermida, Orfeusz, Eklezyjastes, Rozmowy Artaksesa
S. Twardowski, K. Twardowski,
S. Grabowiecki (Setnik rymów duchownych — VII inc. Mój wiek czasem krótkim…; Setnik wtóry — CXLIV inc. Z Twej śmierci Jezu…)
D. Naborowski, Łazarz do Bogacza; Impresa; Krótkość żywota; Malina; O Karmanowskim…
S. H. Lubomirski,
Ł. Baranowicz,
T. Prokopowicz,
J. Gawinski
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
Jan Żabczyc, Symfonie anielskie
Hieronim Morsztyn, Światowa Rozkosz z Ochmistrzem swoim…
Zbigniew Morsztyn (O koniu…; Duma niewolnicza; Nos; Pieśń w ucisku; Emblema)
Łukasz Opaliński (Coś nowego, Poeta nowy)
Anna Stanisławska (Transakcyja albo Opisanie całego życia jednej sieroty…)
Krzysztof Niemirycz (Obserwacyja na wiersz wolny i dwie wybrane bajki)
Elżbieta Drużbacka (Opisanie czterech części roku — część druga. Lato; Opisanie odmiany czasu…; Na pysznego Narcyza…)
Dominik Rudnicki (Pieśń postna nabożna o Koronie Polskiej; Lament prowincyj polskich…)
Józef Baka (Młodym uwaga)
Stanisław Grochowski (Wirydarz abo kwiatki rymów duchownych — 4 wiersze)
Kaspwr Miaskowski (Rotuły: Terpsychore, Urania i Młodzianki)

Oświecenie

 • poezja:

E. Drużbacka, Wiersze anonimowe z okresu konfederacji barskiej…,
A. Naruszewicz,
I. Krasicki,
J. Szymanowski,
K. Benisławski,
J. Wybickiego,
J. Jasiński, Wiersze anonimowe doby Sejmu Wielkiego…,
J. P. Woronicz,
A. Feliński,
C. Go­debski,
K. Tymowski,
K. Koźmian,
L. Osiński,
F. Morawski
J. Szymanowski, Listy o guście, czyli smaku;
F. Kar­piń­ski, O wymowie w prozie albo wierszu;
F. K. Dmochow­ski, Sztuka rymotwórcza
F. Bohomolec, Małżeństwo z kalendarza
Naruszewicz, Satyry
Krasicki, Myszeidos pieśni X; Monachomachia i Antymonachomachia; Satyry; Bajki; Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki; Pan Podstoli (wybrane fragmenty); Historia...
M. D. Krajewski, Podolanka wychowana w stanie natury…, Wojciech Zdarzyński.
S. Trembecki, Wybór poezji. Sofijówka
T. K. Węgierski, Wiersze wybrane
F. Zabłocki, Sarmatyzm; Fircyk w zalotach.
F. Karpiński, Poezje wybrane; Pieśni nabożne
F. D. Kniaźnin, Wybór poezji.
S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
J. U. Niemcewicz, Powrót posła; Dwaj panowie Sieciechowie; Śpiewy historyczne.
W. Bogusławski, Cud mniemany...; Henryk VI na łowach.
J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli; Hymn do Boga.
J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie
Godebski, Grenadier-filozof,
M. Czartoryska‑Wirtemberska, Malwina
Feliński, Barbara Radziwiłłówna
K. Brodziński, Wybór poezji; O klasyczności i romantyczności…
K. Hoffmanowa z Tańskich, Dziennik Franciszki Krasińskiej, F. Skarbek, Pan Antoni,
K. Benisławska, Pieśni sobie śpiewane.
F. Zabłocki, Zabobonnik; Król w kraju rozkoszy.
Krasicki, Rozmowy zmarłych
J. Jasiński, Wiersze i poematy
H. Kołłątaj, Wybór pism politycznych
J. Wybicki, Wiersze i arietki
K. Koźmian, Wybór poezji; Ziemiaństwo polskie
T. Zaborowski, Zdobycie Kijowa

 • Literatura powszechna

Pope, Poematy
P. Beaumarchais, Wesele Figara
G. E. Lessing, Natan mędrzec, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti.
Wolter, Kandyd; Syn marnotrawny
D. Diderot, Kubuś Fatalista
J. Swift, Podróże do wielu odległych narodów świata
H. Fielding, Historia życia Toma Jonesa
L. Sterne, Podróż sentymentalna, Życie i myśli JW. Tristrama Shandy.
J. J. Rousseau, Nowa Heloiza
J. Macpherson, Pieśni Osjana
Montesquieu, Listy perskie.
Wolter, Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa.
J. J. Rousseau, Wyznania
P. Ch. de Laclos, Niebezpieczne związki.

Romantyzm

Mickiewicz, Wybór poezyj; Grażyna, Konrad Wallenrod; Dziady. Poema; Pan Tadeusz; Ksiegi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego

Malczewski, Maria

Z. Krasinski, Poezje; Nie-Boska komedia; Irydion; Przedswit; Listy. Wybór

J. Słowacki, Liryki; Godzina mysli; Kordian; Balladyna; Beniowski; Lilla Weneda, Fantazy; Ksiadz Marek, Sen srebrny Salomei; Genezis z ducha; Król Duch. Rapsod I

A. Fredro, Pan Geldhab, Mąż i żona; Sluby panienskie; Pan Jowialski; Zemsta; Doywocie; Trzy po trzy

C. K. Norwid, Vade-mecum; Wiersze; Promethidion; Quidam; nowele: Bransoletka, cywilizacja, Czarne kwiaty, Białe kwiaty, Ad leones; Pierscien Wielkiej-Damy

M. Romanowski, Dziewcze z Sacza lub wybór liryków

H. Rzewuski, Pamiatki Soplicy; Listopad

N. Żmichowska, Poganka

J. I. Kraszewski, Ulana; Brühl lub Stara basn; Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy

J. Korzeniowski, Kollokacja, Spekulant

 • Teksty z literatury powszechnej

Niemiecka ballada romantyczna: Bürger, J.W. Goethe, F. Schiller, J. von Eichendorff
Poeci jezyka angielskiego: Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats
J.W. Goethe, Faust, cz. I; Cierpienia młodego Wertera
F. Schiller, Zbójcy
G. Byron, Giaur, Korsarz; Don Juan; Manfred, Kain
W. Scott, Wawerley
V. Hugo, Hernani, Nedznicy
de Musset, Nie igra sie z miłoscia
Stendhal, Czerwone i czarne, Pustelnia parmenska
H. de Balzac, Ojciec Goriot, Eugenia Grandet; Jaszczur
Puszkin, Eugeniusz Oniegin
Manifesty romantyzmu 1790-1830: Wordsworth, Shelley, A.W. i F. Schleglowie,
Novalis, Hugo

Pozytywizm i Młoda Polska

A. Swietochowski, Obrazki powiesciowe (Chawa Rubin, Damian Capenko, Karl Krug), w: Nowele i opowiadania
E. Orzeszkowa, Marta; Nad Niemnem, Cham; opowiadania (Ogniwa; Gloria victis); Meir Ezofowicz; Dziurdziowie; Zygmunt Ławicz i jego koledzy;
B. Prus, Placówka, Lalka; Faraon; nowele (Powracajaca fala; Kamizelka; Z legend dawnego Egiptu);
H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem; Potop; Pan Wołodyjowski; Quo vadis; Bez dogmatu,; nowele (Z pamietnika poznanskiego nauczyciela; Latarnik; Sachem), Rodzina Połanieckich;
A. Asnyk, Poezje wybrane,
M. Konopnicka, Poezje; nowele (Miłosierdzie gminy; Mendel Gdanski; Dym);
M. Bałucki, Dom otwarty, Grube ryby
A. Dygasinski, Zajac; Gody życia
I. Dabrowski, Smierc
J. Lam, Wielki swiat Capowic; Koroniarz w Galicji;
J. Blizinski, Rozbitki; Pan Damazy;
F. Falenski, Wybór utworów

 • Teksty z literatury powszechnej

H. Balzac, Ojciec Goriot, Stracone złudzenia;
G. Flaubert, Pani Bovary, Szkoła uczuc;
L. Tołstoj, Anna Karenina, Wojna i pokój;
F. Dostojewski, Biesy lub Bracia Karamazow lub Zbrodnia i kara
H. Ibsen, Dom lalki (Nora) lub Dzika kaczka
E. Zola, Germinal, Bestia ludzka;
G. de Maupassant, opowiadania (Baryłeczka, Horla)

Młoda Polska

Żeromski, Ludzie bezdomni,+ Popioły+, Wierna rzeka;
S. Wyspianski, Dramaty o powstaniu listopadowym, (stad: Warszawianka, Noc listopadowa); Wesele, Wyzwolenie,
W. S. Reymont, Ziemia obiecana, Chłopi,
W. Berent, Próchno,
K. Irzykowski, Pałuba
J. Kasprowicz, Wybór poezji
K. Tetmajer, Wybór poezji
T. Micinski, Wybór poezji
S. Przybyszewski, Synagoga szatana i inne eseje, (stad: Z psychologii jednostki twórczej, czesc I: Chopin i Nietzsche, czesc II: Ola Hansson); Poematy proza (stad: Requiem aeternam; Androgyne);
L. Staff, Wybór poezji,
G. Zapolska, Moralnosc pani Dulskiej,
J.A. Kisielewski, W sieci,
T. Rittner, Głupi Jakub, W małym domku,
K. H. Rostworowski, Wybór dramatów, (stad: Judasz z Kariothu);
T. Żelenski (Boy): Słówka
S. Przybyszewski, Dzieci szatana,
J.A. Kisielewski, Karykatury,
W. Orkan, W Roztokach
A. Nowaczynski, Wielki Fryderyk,
A. Strug, Dzieje jednego pocisku; Ludzie podziemni;
G. Zapolska, Panna Maliczewska; Żabusia

 • Teksty z literatury powszechnej

Ch. Baudelaire, Kwiaty zła
O. Wilde, Eseje, opowiadania, bajki, poematy proza
G.B. Shaw, Pigmalion;
W. Whitman, Zdzbła trawy. Poezje wybrane
Symbolisci i akmeisci rosyjscy;
F. Sołogub, Mały bies
K. Hamsun, Głód;
J. Conrad, Lord Jim
J.K. Huysmans, Na wspak;
M. Maeterlinck, Slepcy, Wnetrze;
F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra;
Symbolisci francuscy,
A. Strindberg, Wybór dramatów,

Literatura powszechna

podkreślone pozycje są już na WL

 • Epos o Gilgameszu -
  tł. Antoni Lange (1862-1929): "Epos. Zbiór arcydzieł poezji epickiej wszystkich czasów i narodów w streszczeniach i wyciągach. ułożył A. Lange" (Księgarnia Feliksa Westa w Brodach, T. 1-5 1908-12). Epos o Gilgameszu w: "T. 1, Epos babilońskie. Enuma eliš", 1909 (T. 2, Epos egipskie; T. 3, Epos indyjskie. Ramayana; T. 4, Epos indyjskie. Mahâ-Bhârata; T. 5, Epos greckie. Homer: Iliada).
  Ten sam tekst w: "Epos o Gilgameszu", przełożył Antoni Lange, Sandomierz, Armoryka, 2010, [seria "Wierzenia, Tradycje, Mity, Legendy i Baśnie Narodów Świata" nr 1], ISBN 978-83-62173-40-2
 • F. Petrarca, Sonety,
 • Macpherson, James (1736-1796).
  Tytuł Pieśni Osjana / James Macpherson ; przeł. [z ang.] Seweryn Goszczyński ; przekł. zweryfikował i oprac Jerzy Strzetelski. Adres wydawniczy Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980
 • Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, Adagia, Trzy rozprawy
 • Piesn o Rolandzie
 • Dzieje Tristana i Izoldy
 • F. Villon, Wielki testament
 • G. Bocaccio, Dekameron (10 nowel)
 • Dante Alighieri, Boska komedia
 • Molière, Tartufe, Mizantrop, Skapiec
 • M. Cervantes, Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy
 • W. Shakespeare, Burza, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej
 • J. B. Racine, Fedra
 • Ludovico Ariosto, Orland szalony, tłum. Piotr Kochanowski (zm. 1620), wyd. kompletne: Biblioteka Pisarzów Polskich nr 50-52, Akademia Umiejętności, Kraków, 1905
 • Tomasz Morus, Utopia
 • Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne
 • William Szekspir, Sonety
 • Giambattista Marino, Adon
 • Blaise Pascal, Myśli
 • René Descartes, Rozprawa o metodzie
 • François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne
 • M. de La Fayette, Księżna de Clèves
 • Tomasz Morus, Utopia
 • Michel Montaigne, Próby
 • Fernando de Rojas, Celestyna
 • Żywot Łazika z Tormesu (anonim)
 • Francisco de Quevedo, Żywot młodzika niepoczciwego imieniem Pablos czyli wzór dla obieżyświatów I zwierciadło filutów.
 • Alain-Rene LeSage, Idzi Blas
 • Daniel Defoe, Moll Flanders
 • Christopher Marlowe, Tragiczna historia Doktora Faustusa
 • Lope de Vega, Na niby – naprawdę, Rycerz z Olmedo
 • Tirso de Molina, Zwodziciel z Sewilli I Kamienny Gość, Potępiony za niewiarę, Nieśmiały na dworze
 • Pedro Calderon de la Barca, Wielki Teatr Świata, Życie jest snem, Książe niezłomny
 • Molier, Don Juan, Mieszczanin szlachcicem
 • Pierre Corneille Iluzja komiczna
 • Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de (1732-1799), Wesele Figara / Pierre Augustin Caron de Beaumarchais ; przeł. i przedmową opatrzył Tadeusz Boy-Żeleński
 • Novalis (1772-1801), Hymny do nocy (1800) / Novalis (Fryderyk von Hardenberg) ; przeł., wstępem i objaśn. opatrzył Tadeusz Newlin-Wagner: http://polona.pl/item/16778045/9/
 • Byron, George Gordon Byron (1788-1824), Wędrówki Childe-Harolda : poemat Byrona, Krajewski, Aleksander (1818-1903) Tł., 1896, Kraków : G. Gebethner, 1896 (Kraków : W. L. Anczyc): http://polona.pl/item/121777/3/
 • J. Milton, Raj utracony: Przybylski, Jacek Idzi (1756-1819). Tł., W Krakowie : w Drukarni Antoniego Grebla, 1791.
 • Lagerlöf, Selma (1858-1940), Gösta Berling / Selma Lagerlöf ; przeł. autoryzowany [ze szw.] Franciszek Mirandola, Lwów ; Poznań : Wydaw. Polskie, 1924
 • France, Anatole (1844-1924), Gospoda pod Królową Gęsią Nożką / Anatol France ; [przeł. Jan Sten ; il. Mieczysław Jurgielewicz], Warszawa : "Wiedza", 1948.
 • Mewa : dramat w 4 aktach / Antoni Czechow ; przekł. i przedm. Gustawa Baumfelda, Baumfeld, Gustaw Bolesław (1879-1940). Tł. Księgarnia Wydawnicza W. Zukerkandla (Lwów).