Project

General

Profile

Biblioteki internetowe

Na tej stronie komentujemy zalety i wady istniejących bibliotek internetowych. Jeśli znasz serwis, który powinien być tutaj dopisany - dopisz go!

Serwisy z lekturami szkolnymi

Polskie biblioteki internetowe

Światowe biblioteki / wyszukiwarki / repozytoria internetowe

Otwarte projekty na świecie

  • Open Directory Project - "otwarty katolog stron WWW (...) w którym zarówno drzewo kategorii jak i wszelkie wpisy są redagowane przez wspólnotę redaktorów-ochotników"
    http://www.dmoz.org/

Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2008

25 listopada 2008 roku w Bibliotece Kórnickiej PAN w Poznaniu odbyła się konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe 2008”. Na stronie inetrentowej konferencji znajduje się program wraz z odnośnikami do prezentacji przedstawionymi w czasie poszczególnych wystąpień oraz nagrań wideo tychże. W najbliższym czasie opublikowane zostaną również materiały pokonferencyjne.

Inne konferencje:

Aktualne projekty ogólnoeuropejskie

DRIVER

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research - wizja infrastruktury repozytoriów cyfrowych dla europejskich badań naukowych.

Cel:
zbudowanie środowiska testowego dla przyszłej infrastruktury wiedzy Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area); identyfikacja i promocja standardów.
Agregowanie repozytoriów instytucji europejskich z możliwością przeszukiwania i tworzenia kolekcji. Efekt: komunikacja naukowa o globalnym zasięgu.
Termin realizacji projektu: listopad 2009.

Przydatne strony:

DRIVER w ICM – polska strona o projekcie DRIVER; znajdziesz tu m.in. informacje ogólne na temat repozytoriów Open Access, jak też wytyczne w tworzeniu repozytoriów http://driver.icm.edu.pl/

DRIVER wiki – umożliwia współpracę członków społeczności zaangażowanej w tworzenie repozytoriów http://www.driver-support.eu/pmwiki/index.php?n=Main.HomePage

Pakiet D-NET – oprogramowanie open source do stworzenia własnego repozytorium http://www.driver-repository.eu/DRIVER-News-Events/PR_D-NET_1_0.html

Dr Alek Tarkowski (ICM UW) o projekcie DRIVER na konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe 2008” http://www.man.poznan.pl/PBC2008/?s=streszczenia#referat4

CACAO

Cross-language Access to Catalogues And On-line libraries

Cel: dostarczenie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej zainteresowanym wyszukanie treści w różnych językach, na podstawie zapytania wydanego we własnym języku, innymi słowy – stworzenie narzędzi dla zorganizowania zasobów wielojęzycznych w kontekście związanym z ich wyszukiwaniem.
Termin realizacji projektu: listopad 2009.

Jolanta Mazurek (Biblioteka Kórnicka PAN) o projekcie CACAO na konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe 2008” http://www.man.poznan.pl/PBC2008/?s=streszczenia#referat5

ENRICH

European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage - współpraca europejska wokół utworzenia wirtualnego środowiska badań i prezentacji historycznego dziedzictwa kulturowego.

Realizowany jest przez konsorcjum złożone z 18 partnerów europejskich, którzy na bazie czeskiej biblioteki cyfrowej „Manuscriptorium” planują zapewnić ciągły dostęp do zdigitalizowanych dokumentów dziedzictwa kulturowego, znajdujących się w różnych europejskich instytucjach kultury oraz utworzyć wirtualne środowisko badawcze przeznaczone do pracy nad manuskryptami, inkunabułami, starodrukami oraz innymi dokumentami historycznym.

Grażyna Piotrowicz (BUWr) o projekcie ENRICH na konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe 2008” http://www.man.poznan.pl/PBC2008/?s=streszczenia#referat6

EuropeanaLocal

To podprojekt Europeany mający na celu włączenie zasobów lokalnych i regionalnych bibliotek cyfrowych do Europeany.
Koordynatorem krajowym EuropeanaLocal na Polskę jest PCSS , natomiast FBC stanowić będzie pojedynczy punkt integracji polskich lokalnych i regionalnych zasobów cyfrowych z Europeaną.

Koncepcja wielowarstwowego agregowania zasobów rozproszonych bibliotek cyfrowych na potrzeby integracji tych zasobów na poziomie europejskim.
Poziomy:

  • europejski: Europeana;
  • krajowy: archiwa narodowe, biblioteki narodowe, muzea narodowe, zagregowane repozytoria;
  • lokalny: archiwa, biblioteki, muzea (wszystko to zintegrowane w zagregowanych repozytoriach na poziomie krajowym);
  • poziom treści: kolekcje i obiekty.

Projekty, które mają za zadanie dostarczanie treści do Europeany:

  • ? - content archiwalny;

Ankieta

Ankieta dla użytkowników bibliotek cyfrowych stworzona przez dLibrę