Project

General

Profile

Chrystus

Chrystus jako uosobienie bezinteresownego poświęcenia własnego życia dla zbawienia wszystkich ludzi, w imię miłosierdzia i współczucia – stał się ważnym (i kontrowersyjnym) motywem literatury polskiej okresu romantyzmu. Metaforyczne myślenie o Polsce pod zaborami jako o Chrystusie wśród narodów Europy, które wywarło głęboki wpływ na kształt naszej kultury i funkcjonujące w jej obrębie idee – czerpie z takiego właśnie rozumienia figury Chrystusa. Wyrazista analogia między losami Polski a żywotem Chrystusa została przedstawiona w wizji księdza Piotra w Dziadach Mickiewicza (wśród podobieństw znalazły się m.in. rzeź niewiniątek, osoba Piłata, Golgota i in.). Motyw ten odnajdziemy także u twórców młodopolskich (w innych nieco kontekstach) czy w literaturze okresu II wojny światowej.