Project

General

Profile

Czas trwania praw autorskich do utworów "jednoosobowych"

W najprostszym przypadku utwór jest autorstwa jednego autora. Należy on domeny publicznej, jeżeli upłynęło 70 lat od śmierci tego autora. Termin ten oblicza się w latach pełnych następujących po roku, w którym autor umarł.