Project

General

Profile

Pełna, alfabetyczna lista skrótów

a. - albo alb. - albański amer. - amerykański, amerykańskie
anat. - anatomiczne ang. - angielski, angielskie antr. - antropologia, antropologiczny
ar. - arabski archeol. - archeologia, archeologiczny archit. - architektura
astr. - astronomia austr. - austriacki austral. - australijski
B. - biernik białorus. - białoruski biol. - biologia, biologiczny
blm - bez liczby mnogiej blp - bez liczby pojedynczej bot. - botanika
bułg. - bułgarski C. - celownik celt. - celtycki
chem. - chemiczny chiń. - chiński chrześc. - chrześcijański, chrześcijaństwo
cz. - czas (gramatyczny) cz.przesz. - czas przeszły cz.przysz. - czas przyszły
cz.ter. - czas teraźniejszy czas. - czasownik czes. - czeski
D. - dopełniacz daw. - dawne dk - dokonane
druk. - drukarstwo, drukowany dziec. - dziecięcy egip. - egipski
ekon. - ekonomiczny elektr. - elektryczny etn. - etnografia, etniczny
euf. - eufemizm film. - filmowy filoz. - filozoficzny
fiń. - fiński fiz. - fizyka fizjol. - fizjologia
fot. - fotografia, fotograficzny fr. - francuski fraz. - frazeologia, frazeologiczny
fragm. - fragment genet. - genetyka, genetyczny geogr. - geografia, geograficzny
geol. - geologia geom. - geometria gr. - grecki
gw. - gwara, gwarowe hand. - handel, handlowy hebr. - hebrajski
hind. - hinduski hist. - historia, historyczny hiszp. - hiszpański
hol. - holenderski im. - imienia imiesł. - imiesłów, imiesłowowy
in. - inne, inny inf. - informacja inform. - informatyka
irl. - irlandzki iron. - ironicznie isl. - islandzki
itd. - i tak dalej itp. - i tym podobne jap. - japoński
jęz. - język, językowy, językoznawstwo kg - kilogram km - kilometr
lit. - literacki, literatura lm - liczba mnoga łac. - łacina, łacińskie
M. - mianownik m. - męski mat. - matematyka
med. - medyczne meteor. - meteorologia, meteorologiczny min. - minuta
m.in. - między innymi miner. - mineralogia mit. - mitologia
mit. germ. - mitologia germańska mit. gr. - mitologia grecka mit. rzym. - mitologia rzymska
mors. - morskie m.-os. - męskoosobowy Ms. - miejscownik
muz. - muzyczny N. - narzędnik n. - nijaki
ndk - niedokonany ndm - nieodmienny n.e. - nasza era
nieos. - nieosobowy niem. - niemiecki norw. - norweski
np. - na przykład obelż. - obelżywie odm. - odmienny
ok. - około os. - osoba, osobowy płd. - południowy
płn. - północny p.n.e. - przed naszą erą pocz. - początek
poet. - poetyckie pogard. - pogardliwe pol. - polski
polit. - polityczny
poł. - połowa popr. - poprawnie por. - porównaj
port. - portugalski posp. - pospolity pot. - potocznie
praw. - prawo, prawnicze przen. - przenośnie przestarz. - przestarzałe
przesz. - przeszły przym. - przymiotnik przysł. - przysłowiowy
przysłów. - przysłówek przysz. - przyszły psychol. - psychologia, psychologiczny
r. - rok r.m. - rodzaj męski r.n. - rodzaj nijaki
r.ż. - rodzaj żeński reg. - regionalne rel. - religijny, religioznawstwo
rodz. - rodzaj roln. - rolnictwo, rolniczy ros. - rosyjski
rub. - rubasznie rum. - rumuński rzad. - rzadki
rzecz. - rzeczownik rzym. - rzymski skand. - skandynawski
skrót. - skrótowiec słowac. - słowacki socjol. - socjologiczny
sport. - sportowy st. - stopień starop. - staropolskie
staroż. - starożytny szt. - sztuka szwedz. - szwedzki
śr. - środek, środkowy środ. - środowiskowy teatr. - teatralny
techn. - techniczny temp. - temperatura ter. - teraźniejszy
tur. - turecki tur.-tat. - turecko-tatarski tys. - tysiąc
tzn. - to znaczy uczn. - uczniowski ukr. - ukraiński
urb. - urbanistyka W. - wołacz w. - wiek
węg. - węgierski wg - według wł. - włoski
wojsk. - wojskowy wsch. - wschodni współ. - współcześnie
wulg. - wulgarne wym. - wymawiaj zach. - zachodnie
zdr. - zdrobnienie zgr. - zgrubienie zn. - znaczy, znaczenie
zob. - zobacz zool. - zoologia zwł. - zwłaszcza
ż. - żeński żart. - żartobliwie żegl. - żeglarskie