Project

General

Profile

Skrótowy zapis nazw ksiąg biblijnych

Stary Testament

Rdz Księga Rodzaju
Wj Księga Wyjścia
Kpł Księga Kapłańska
Lb Księga Liczb
Pwt Księga Powt. Prawa
1Krl 1 Księga Królewska
2Krl 2 Księga Królewska
1Krn 1 Księga Kronik
Ezd Księga Ezdrasza
Ne Księga Nehemiasza
Tb Księga Tobiasza
Jdt Księga Judyty
Est Księga Estery
Hi Księga Hioba
Ps Księga Psalmów
Prz Księga Przysłów
Koh Księga Koheleta
PnP Pieśń nad pieśniami
Mdr Księga Mądrości
Syr Mądrość Syracha
Iz Księga Izajasza
Jr Księga Jeremiasza
Joz Księga Jozuego

Nowy Testament

Mt Ewangelia wg św. Mateusza
Łk Ewangelia wg św. Łukasza
Dz Dzieje Apostolskie
1Kor 1 List do Koryntian
2Kor 2 List do Koryntian
Flp List do Filipian
1Tes 1 List do Tesaloniczan
2Tes 2 List do Tesaloniczan
Tt List do Tytusa
Hbr List do Hebrajczyków
1P 1 List Piotra
2P 2 List Piotra
1J 1 List Jana
2J 2 List Jana
3J 3 List Jana