Project

General

Profile

Operacje na wydaniach a prawa osobiste

Brak naruszeń autorskich praw majątkowych z uwagi na ich wygaśnięcie nie oznacza jeszcze, że korzystanie z utworu nie podlega ograniczeniom. Takie ograniczenia mogą wynikać z nieograniczonych w czasie autorskich praw osobistych. Mogą one również wynikać z przepisów kodeksu cywilnego o dobrach osobistych człowieka.

Usuwanie z wydania elementów nietwórczych nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych, bo prawa te przysługują jedynie twórcy (czyli osobie wykazującej się przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze).

Usuwanie elementów twórczych może stanowić takie naruszenie, ale raczej nie w sytuacji ich całkowitego usunięcia i dalszego korzystania z samego utworu znajdującego się w domenie publicznej - trudno tu dopatrzeć się naruszenia prawa do autorstwa, prawa do integralności utworu, czy też prawa do nadzoru autorskiego. [nad tym trzeba się jeszcze zastanowić]

Pozostaje jeszcze kwestia dóbr osobistych osoby, która przygotowała wydanie, takich jak cześć, dobre imię i twórczość naukowa. Jednak tu także trudno sobie wyobrazić naruszenie przy całkowitym wyczyszczeniu wydania z elementów dodanych do utworu z domeny publicznej.

[pozostaje jeszcze kwestia autorskich praw osobistych i dóbr osobistych do samego utworu w domenie publicznej]