Project

General

Profile

Przykładowa notatka - komentarz

Schemat notatki edytorskiej o uwspółcześnieniach należy oczywiście wypełnić krótkim opisem charakteru zmian oraz przykładami.
Nie muszą one być tak liczne, jak w podanej poniżej notatce.
Przyglądając się przykładowej nocie o uwspółcześnieniach warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Zazwyczaj nie spotyka się wszystkich typów zmian w jednym tekście - w takim wypadku niektóre kategorie wyszczególnione w schemacie po prostu opuszczamy w opisie (przykłady dla poszczególnych kategorii uwspółcześnień w podanym tu przykładowym opisie zostały zebrane z wielu utworów).

- Niektóre przykłady uwspółcześnień pojawiają się w dwóch kategoriach, np.: z tąd - stąd (ubezdźwięcznienie i zmiana z zakresu zasad pisowni łącznej/rozdzielnej); poczem - po czym (pisownia łączna/rozdzielna oraz zmiana z zakresu fleksji).

- Jedna kategoria uwspółcześnień może obejmować wiele typów zmian (tak jest np. w przypadku uwspółcześnień fleksji).

- Gdzieniegdzie w nawiasach przy przykładach podano uzasadnienie decyzji o uwspółcześnieniu, ponieważ racje przemawiające za dokonaniem jakiejś zmiany mogą być dyskusyjne albo niekoniecznie w sposób oczywisty widoczne w podanym przykładzie.

- W notatce redaktorskiej nie musimy wpisywać wszystkich przykładów danego typu zmiany, wystarczy 1-2, np. piszemy: "tem - tym, bladem - bladym itp." - wtedy wiadomo, że następne zaimki i przymiotniki w Msc. i N. lp też zostały poprawione z -em na -ym. Wpisujemy tam natomiast każdą zmianę leksykalną.