Project

General

Profile

Tagi obejmujące tytuł dzieła

Np. tytuł książki, filmu, piosenki, modlitwy, przedstawienia teatralnego itd. (ale nie czasopisma!) Tag przyjmuje wartość domyślną 0.

<tytul_dziela> tytuł-dzieła </tytul_dziela>

Wariantem tego tagu jest tytuł dzieła o wartości 1. Służy do oznaczenia tytułu dzieła, gdy tekst, w którym tytuł ten występuje, objęty jest innymi tagami o potencjalnie zbliżonych własnościach docelowych. Np. tytuł nie może być złożony zwykłym stylem dla tytułów (standardowo produkującym kursywę), jeśli pojawia się w kontekście wyróżnienia autorskiego (a to ostatnie także ma być stylem produkującym kursywę).

<tytul_dziela typ="1"> tytuł-dzieła </tytul_dziela>

przykład - gdy tytuł jest częścią innego tytułu:

Przeczytałem wczoraj ''Kilka uwag o »Hamlecie« Szekspira'' pióra...

 Przeczytałem wczoraj 
            <tytul_dziela>
                  Kilka uwag o
                         <tytul_dziela typ="1">
                                    Hamlecie
                         </tytul_dziela> 
                  Szekspira
            </tytul_dziela> 
 pióra...

przykład: "Przypis do "Nie-Boskiej komedii, Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

Belzebub (z hebr.) --- w <tytul_dziela>Nowym Testamencie</tytul_dziela> pan piekieł i przywódca złych duchów. W utworze Krasińskiego ma on być twórcą ,,spróchniałego obrazu" raju, który to obraz --- niby dekorację teatralną --- złe duchy przechowują w sklepach, czyli podziemiach (staropolskie: <slowo_obce>sklep</slowo_obce> --- piwnica, loch, podziemie). Wokół interpretacji obrazu Edenu rozwinęła się polemika między A. Łuckim a Z. Niemojewską--Gruszczyńską (A. Łucki, <tytul_dziela>Obraz Edenu w <tytul_dziela typ="1">Nie--Boskiej komedii</tytul_dziela></tytul_dziela>, ,,Ruch literacki", nr 3, s.65--67; Z. Niemojewska--Gruszczyńska, <tytul_dziela>W sprawie obrazu Edenu w <tytul_dziela typ="1">Nie--Boskiej komedii</tytul_dziela></tytul_dziela>, tamże, nr 5, s. 133--135; A. Łucki, <tytul_dziela>Jeszcze w sprawie obrazu Edenu w <tytul_dziela typ="1">Nie--Boskiej komedii</tytul_dziela></tytul_dziela>, tamże, nr 6, s.191--192). Kleiner sądzi, że obraz Edenu to przyroda ,,zespolona z jakimiś utopijnymi marzeniami", ,,że plan pierwotny był odmienny", przyroda ,,miała być narzędziem szatana", kuszącego wyobraźnię poety. Za tą interpretacją idzie też wyd. Libery i Sawrymowicza. Według M. Janion interpretacja Edenu jako jednej z trzech wizji--kuszeń może być dwojaka. Po pierwsze można uznać, że Eden stanowi tu synonim natury, tak jak rozumieli ją romantycy: to raj utracony, stan naturalnej szczęśliwości, przeciwieństwo życia w cywilizacji, prosty i harmonijny żywot. Ale można rozumieć ów symboliczny Eden jako oświeceniowy ,,stan naturalny" człowieka związany z filozoficzną utopią XVIII--wiecznych racjonalistów. Wtedy pokusę szatańską łączyć należy z obrazem przyszłego szczęścia ludzkości, jaką roztacza Pankracy w rozmowie z hrabią Henrykiem.

Uwaga! Tytuł czasopisma podajemy w cudzysłowie bez kursywy (a zatem bez tagów): ,,Ruch literacki". Nazwy statków zapisujemy bez kursywy (bez żadnego tagu) oraz bez cudzysłowu, za to zawsze wielką literą, np. Nautilus.