Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 41

« Previous - Version 41/63 (diff) - Next » - Current version
Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 03:16 PM


Biblioteczka polonisty


Opracowane w 2014

1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
9. Pierre Corneille "Cyd",
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”,

wybór listów Zygmunta Krasińskiego

W opracowaniu

http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323

Biblia

Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)

Antyk

Biblioteczka antyczna:
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna

Staropolska

Średniowiecze

Kazania świętokrzyskie,
Kazania gnieźnieńskie,

Anonim tzw. Gall, Kronika polska
Św. Augustyn, Wyznania

przekłady Biblii: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Hioba, Księga Psalmów, Pieśń nad pieśniami, Treny Jeremiasza (Lamentacje), Księga Daniela (zwłaszcza Dn 5-6 i 12-13), Ewangelie do wyboru, Dzieje Apostolskie (zwłaszcza 1-10 i 27-28); listy św. Pawła, zwłaszcza List do Rzymian, Objawienie św. Jana (Apokalipsa): Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.

Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha Żywot Pierwszy, Żywot św. Stanisława
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska
Jan z Szamotuł: Kazania o Maryi Pannie Czystej,
Psałterz floriański, Psałterz puławski
Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego
Pieśń Sandomierzanina,
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią
Satyra na chytrych kmieciów
Skarga umierającego
Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego
Wiersz Słoty o chlebowym stole

Polska poezja świecka XV wieku
Rozmyślanie przemyskie / Rozmyślania dominikańskie)
Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej
Raj duszny
Ach królu wielki nasz (Legenda o św. Aleksym)
Średniowieczne pieśni religijne: Bogurodzica; Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego; O wszego świata wszytek lud; Posłuchajcie, bracia miła
Władysław z Gielniowa, Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, Augustus kiedy krolował, Anna niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesielą

Renesans

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543:
F. Kallimach,
M. Hussowski,
Paweł z Krosna,
J. Dantyszek,
A. Krzycki,
K. Janicjusz, szczególnie Księga żalów
Jan z Wiślicy (Z wojny pruskiej)
Konrad Celtis
Jan Kochanowski: elegie łacińskie, Muza, Psałterz Dawidów,- Fraszki, Pieśni, Odprawa posłów greckich, Treny-
Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
S. Orzechowski,
M. Bielski,
J. Kochanowski
M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; Krótka rozprawa; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Troas
P. Skarga, Kazania sejmowe
Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga (Opisanie krótkie żywota Ezopowego), bajki
Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
Wybór mów staropolskich
Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów
Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków
Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
Sebastian Fabian Klonowic, Flis,
Literatura sowizdrzalska: Wyprawa plebańska

Barok

M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, „Liryki” oraz „Droga rzymska” i fragment „Lechiady”
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab, Trużenicy, Kozaczyzna,
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
J. A. Morsztyn, Wybór poezji z Kanikuły i Lutni
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym, Nadobna Paskwalina
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
W. Potocki, Wiersze wybrane, Ogrodu…, Moraliów, Transakcja wojny chocimskiej
K. Opalinski, Satyry
J. Ch. Pasek, Pamietniki
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony, Ermida, Orfeusz, Eklezyjastes, Rozmowy Artaksesa
S. Twardowski, K. Twardowski,
S. Grabowiecki (Setnik rymów duchownych — VII inc. Mój wiek czasem krótkim…; Setnik wtóry — CXLIV inc. Z Twej śmierci Jezu…)
D. Naborowski, Łazarz do Bogacza; Impresa; Krótkość żywota; Malina; O Karmanowskim…
S. H. Lubomirski,
Ł. Baranowicz,
T. Prokopowicz,
J. Gawinski
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
Jan Żabczyc, Symfonie anielskie
Hieronim Morsztyn, Światowa Rozkosz z Ochmistrzem swoim…
Zbigniew Morsztyn (O koniu…; Duma niewolnicza; Nos; Pieśń w ucisku; Emblema)
Łukasz Opaliński (Coś nowego, Poeta nowy)
Anna Stanisławska (Transakcyja albo Opisanie całego życia jednej sieroty…)
Krzysztof Niemirycz (Obserwacyja na wiersz wolny i dwie wybrane bajki)
Elżbieta Drużbacka (Opisanie czterech części roku — część druga. Lato; Opisanie odmiany czasu…; Na pysznego Narcyza…)
Dominik Rudnicki (Pieśń postna nabożna o Koronie Polskiej; Lament prowincyj polskich…)
Józef Baka (Młodym uwaga)
Stanisław Grochowski (Wirydarz abo kwiatki rymów duchownych — 4 wiersze)
Kaspwr Miaskowski (Rotuły: Terpsychore, Urania i Młodzianki)

Oświecenie

  • poezja:

E. Drużbacka, Wiersze anonimowe z okresu konfederacji barskiej…,
A. Naruszewicz,
I. Krasicki,
J. Szymanowski,
K. Benisławski,
J. Wybickiego,
J. Jasiński, Wiersze anonimowe doby Sejmu Wielkiego…,
J. P. Woronicz,
A. Feliński,
C. Go­debski,
K. Tymowski,
K. Koźmian,
L. Osiński,
F. Morawski
J. Szymanowski, Listy o guście, czyli smaku;
F. Kar­piń­ski, O wymowie w prozie albo wierszu;
F. K. Dmochow­ski, Sztuka rymotwórcza
F. Bohomolec, Małżeństwo z kalendarza
Naruszewicz, Satyry
Krasicki, Myszeidos pieśni X; Monachomachia i Antymonachomachia; Satyry; Bajki; Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki; Pan Podstoli (wybrane fragmenty); Historia...
M. D. Krajewski, Podolanka wychowana w stanie natury…, Wojciech Zdarzyński.
S. Trembecki, Wybór poezji. Sofijówka
T. K. Węgierski, Wiersze wybrane
F. Zabłocki, Sarmatyzm; Fircyk w zalotach.
F. Karpiński, Poezje wybrane; Pieśni nabożne
F. D. Kniaźnin, Wybór poezji.
S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
J. U. Niemcewicz, Powrót posła; Dwaj panowie Sieciechowie; Śpiewy historyczne.
W. Bogusławski, Cud mniemany...; Henryk VI na łowach.
J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli; Hymn do Boga.
J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie
Godebski, Grenadier-filozof,
M. Czartoryska‑Wirtemberska, Malwina
Feliński, Barbara Radziwiłłówna
K. Brodziński, Wybór poezji; O klasyczności i romantyczności…
K. Hoffmanowa z Tańskich, Dziennik Franciszki Krasińskiej, F. Skarbek, Pan Antoni,
K. Benisławska, Pieśni sobie śpiewane.
F. Zabłocki, Zabobonnik; Król w kraju rozkoszy.
Krasicki, Rozmowy zmarłych
J. Jasiński, Wiersze i poematy
H. Kołłątaj, Wybór pism politycznych
J. Wybicki, Wiersze i arietki
K. Koźmian, Wybór poezji; Ziemiaństwo polskie
T. Zaborowski, Zdobycie Kijowa

  • Literatura powszechna

Pope, Poematy
P. Beaumarchais, Wesele Figara
G. E. Lessing, Natan mędrzec, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti.
Wolter, Kandyd; Syn marnotrawny
D. Diderot, Kubuś Fatalista
J. Swift, Podróże do wielu odległych narodów świata,
H. Fielding, Historia życia Toma Jonesa
L. Sterne, Podróż sentymentalna, Życie i myśli JW. Tristrama Shandy.
J. J. Rousseau, Nowa Heloiza
J. Macpherson, Pieśni Osjana
Montesquieu, Listy perskie.
Wolter, Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa.
J. J. Rousseau, Wyznania
P. Ch. de Laclos, Niebezpieczne związki.

Romantyzm

Mickiewicz, Wybór poezyj; Grażyna, Konrad Wallenrod; Dziady. Poema; Pan Tadeusz; Ksiegi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego

Malczewski, Maria

Z. Krasinski, Poezje; Nie-Boska komedia; Irydion; Przedswit; Listy. Wybór

J. Słowacki, Liryki; Godzina mysli; Kordian; Balladyna; Beniowski; Lilla Weneda, Fantazy; Ksiadz Marek, Sen srebrny Salomei; Genezis z ducha; Król Duch. Rapsod I

A. Fredro, Pan Geldhab, Mąż i żona; Sluby panienskie; Pan Jowialski; Zemsta; Doywocie; Trzy po trzy

C. K. Norwid, Vade-mecum; Wiersze; Promethidion; Quidam; nowele: Bransoletka, cywilizacja, Czarne kwiaty, Białe kwiaty, Ad leones; Pierscien Wielkiej-Damy

M. Romanowski, Dziewcze z Sacza lub wybór liryków

H. Rzewuski, Pamiatki Soplicy; Listopad

N. Żmichowska, Poganka

J. I. Kraszewski, Ulana; Brühl lub Stara basn; Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy

J. Korzeniowski, Kollokacja, Spekulant

  • Teksty z literatury powszechnej

Niemiecka ballada romantyczna: Bürger, J.W. Goethe, F. Schiller, J. von Eichendorff
Poeci jezyka angielskiego: Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats
J.W. Goethe, Faust, cz. I; Cierpienia młodego Wertera
F. Schiller, Zbójcy
G. Byron, Giaur, Korsarz; Don Juan; Manfred, Kain
W. Scott, Wawerley
V. Hugo, Hernani, Nedznicy
de Musset, Nie igra sie z miłoscia
Stendhal, Czerwone i czarne, Pustelnia parmenska
H. de Balzac, Ojciec Goriot, Eugenia Grandet; Jaszczur
Puszkin, Eugeniusz Oniegin
Manifesty romantyzmu 1790-1830: Wordsworth, Shelley, A.W. i F. Schleglowie,
Novalis, Hugo

Pozytywizm

Młoda Polska

Literatura powszechna

Torquato Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, przekł. P. Kochanowski