Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 34

« Previous - Version 34/63 (diff) - Next » - Current version
Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 02:28 PM


Biblioteczka polonisty


Opracowane w 2014

1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
9. Pierre Corneille "Cyd",
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”,

wybór listów Zygmunta Krasińskiego

W OPRACOWANIU: http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323

Biblia
Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)

Antyk - Biblioteczka antyczna:
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna

Staropolska

  • Średniowiecze

Kazania świętokrzyskie,
Kazania gnieźnieńskie,

Anonim tzw. Gall, Kronika polska
Św. Augustyn, Wyznania

przekłady Biblii: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Hioba, Księga Psalmów, Pieśń nad pieśniami, Treny Jeremiasza (Lamentacje), Księga Daniela (zwłaszcza Dn 5-6 i 12-13), Ewangelie do wyboru, Dzieje Apostolskie (zwłaszcza 1-10 i 27-28); listy św. Pawła, zwłaszcza List do Rzymian, Objawienie św. Jana (Apokalipsa): Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.

Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha Żywot Pierwszy, Żywot św. Stanisława
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska
Jan z Szamotuł: Kazania o Maryi Pannie Czystej,
Psałterz floriański, Psałterz puławski
Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego
Pieśń Sandomierzanina,
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią
Satyra na chytrych kmieciów
Skarga umierającego
Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego
Wiersz Słoty o chlebowym stole

Polska poezja świecka XV wieku
Rozmyślanie przemyskie / Rozmyślania dominikańskie)
Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej
Raj duszny
Ach królu wielki nasz (Legenda o św. Aleksym)
Średniowieczne pieśni religijne: Bogurodzica; Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego; O wszego świata wszytek lud; Posłuchajcie, bracia miła
Władysław z Gielniowa, Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, Augustus kiedy krolował, Anna niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesielą

  • Renesans

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543:
F. Kallimach,
M. Hussowski,
Paweł z Krosna,
J. Dantyszek,
A. Krzycki,
K. Janicjusz, szczególnie Księga żalów
Jan z Wiślicy (Z wojny pruskiej)
Konrad Celtis
Jan Kochanowski: elegie łacińskie, Muza, Psałterz Dawidów,- Fraszki, Pieśni, Odprawa posłów greckich, Treny-
Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
S. Orzechowski,
M. Bielski,
J. Kochanowski
M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; Krótka rozprawa; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Troas
P. Skarga, Kazania sejmowe
Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga (Opisanie krótkie żywota Ezopowego), bajki
Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
Wybór mów staropolskich
Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów
Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków
Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
Sebastian Fabian Klonowic, Flis,
Literatura sowizdrzalska: Wyprawa plebańska

  • Barok

M. Sep Szarzynski
M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
J. A. Morsztyn, Wybór poezji
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
W. Potocki, Wiersze wybrane, Ogrodu…, Moraliów, Transakcja wojny chocimskiej
K. Opalinski, Satyry
J. Ch. Pasek, Pamietniki
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
S. H. Lubomirski, Ermida
S. Twardowski, K. Twardowski,
S. Grabowiecki,
D. Naborowski,
S. H. Lubomirski,
Ł. Baranowicz,
Z. Morsztyn,
Ł. Opalinski,
W. Kochowski,
K. Miaskowski,
T. Prokopowicz,
J. Gawinski
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III

Barok

Oświecenie

Romantyzm

Pozytywizm

Młoda Polska

Literatura powszechna